Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.

5.7.2014 - Slavnost Cyrila a Metoděje


29.6.2014 - Slavnost Petra a Pavla


24.6.2014 - Narození Jana Křtitele


22.6.2014 - Slavnost Těla a Krve Páně

 

 


Farní noviny 2014/3

Obsah:
Úvodní slovo, 
K 750. výročí ustanovení svátku Božího těla pro celou církev,
Panna Maria Montserratská : výjimečný votivní obraz ve Vodňanech,
Kříž za Křtěticemi,
Kostelní a muzejní noc,
Katholikentag,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce
 
 

 


15.6. - Slavnost Nejsvětější Trojice


8.6. - Slavnost Seslání Ducha svatého


1.6. - 7. neděle velikonoční


25.5.2014 - 6. neděle velikonoční

1. ČTENÍ Sk 8,5-8.14-17
Vložili na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého. 

2. ČTENÍ 1Pt 3,15-18 

Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život.

EVANGELIUM Jan 14,15-21
Budu prosít Otce, a dá vám jiného Pomocníka.


21.4.2014 - velikonoční pondělí


17.4.-20.4.2014 - Velikonoční Triduum a Hod Boží velikoční


Farní noviny 2014/2

Obsah:
Úvodní slovo, 
O velikonoční svaté zpovědi,
Nejsvětější svátost jako sjednocení,
Dřevěná boží muka u Strpí,
Dva vlci v nás,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce
 
Příloha:
Novéna k Božímu milosrdenství
 

 


13.4.2014 - Květná neděle

1. ČTENÍ Iz 50,4-7
Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou, ale vím, že nebudu zahanben.

2. ČTENÍ Flp 2,6-11
Ponížil se, proto ho také Bůh povýšil.

EVANGELIUM Mt 26,14-27,66
Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Matouše.


6.4.2014 - 5. neděle postní

1. ČTENÍ Ez 37,12-14
Vdechnu vám svého ducha a ožijete.

2. ČTENÍ Řím 8,8-11

Sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše.

EVANGELIUM Jan 11,1-45 

Já jsem vzkříšení a život.


23.3.2014 - 3.neděle postní

1. ČTENÍ Ex 17,3-7
Dej nám vodu, ať se napijeme.

2. ČTENÍ Řím 5,1-2.5-8

Láska je nám vlita skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

EVANGELIUM Jan 4,5-42

Pramen vody tryskající do života věcného.


16.3.2014 - 2. neděle postní

1. ČTENÍ Gn 12,1-4a
Povolání Abraháma, praotce Božího lidu.

2. ČTENÍ 2 Tim 1,8b-10 

Bůh nás volá a osvěcuje.

EVANGELIUM Mt 17,1-9

Ježíšova tvář zazářila jako slunce.


9.3.2014 - 1. neděle postní

1. ČTENÍ Gn 2, 7-9; 3, 1-7
Stvoření a hřích prvních lidi.

2. ČTENÍ Řím 5, 12-19

Kde se rozmnožil hřích, v míře ještě daleko štědřejší se ukázala milost.

EVANGELIUM Mt 4, 1-11

Ježíš se čtyřicet dní postí a je pokoušen.


5.3.2014 - Popeleční středa

1. čtení Jl 2,12-18
Roztrhněte svá srdce, a ne šaty.

2. čtení 2Kor 5,20-6,2

Smiřte se s Bohem! Hle, teď je ta doba příhodná! 

Evangelium Mt 6,1-6.16-18

Tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.


2.3.2014 - 8. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Iz 49, 14-15
Já na tebe nezapomenu! 

2. ČTENÍ 1 Kor 4, 1-5 

Pán učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly. 

EVANGELIUM Mt 6, 24-34 

Nedělejte si starostí o zítřek. 


23.2.2014 - 7. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Lv 19, 1-2. 17-18
Miluj svého bližního jako sebe.

2. ČTENÍ 1 Kor 3, 16-23
Všecko je vaše, vy však patříte Kristu a Kristus Bohu.

EVANGELIUM Mt 5, 38-48
Milujte své nepřátele.


16.2.2014 - 6.neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Sir 15, 16-21 (řec. 15-20)
Bůh nikomu neporučil, aby byl bezbožný.

2. ČTENÍ 1 Kor 2, 6-20 

Bůh už před věky pro nás předurčil moudrost k naší slávě.

EVANGELIUM Mt 5, 17-37
Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům; ale já vám říkám.


9.2.2014 - 5. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Iz 58,7-10
Vyrazí tvé světlo jak zora

2. ČTENÍ 1 Kor 2,1-5 

Hlásal jsem vám svědectví ukřižovaného Krista.

EVANGELIUM Mt 5,13-16 

Vy jste světlo světa.


Farní noviny 2014/1

Obsah:
Úvodní slovo, 
POSTNÍ DOBA - Pohled do minulosti,
25. březen - Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti,
Smrt pravdy,
Vánoce ve farnosti,
Tříkrálová sbírka 2014,
Akolytát,
Co dělá člověka bohatým a šťastným,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce,
Lomecké poutě 2014
 
Příloha:
Postní cesta
 

 


2.2.2014 - Svátek Uvedení Páně do chrámu

PRVNÍ ČTENÍ Mal 3, 1 - 4
Přijde do svého chrámu Pán, jehož hledáte.

DRUHÉ ČTENÍ Žid 2, 14 - 18

Musel se ve všem připodobnit bratřím.

EVANGELIUM Lk 2, 22 - 40 

Moje oči uviděly tvou spásu.


26.1.2014 - 3. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Iz 8, 23b-9, 3
V Galileji pohanů vidí lid veliké světlo. 

2. ČTENÍ 1 Kor 1, 10-13. 17 

Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky. 

EVANGELIUM Mt 4,12-23 

Usadil se v Kafarnau, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše. 


19.1.2014 - 2. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Iz 49, 3. 5-6
Dám tě národům jako světlo, aby se spása má rozšířila až do končin země. 

2. ČTENÍ 1 Kor 1, 1-3 

Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše.

EVANGELIUM Jan 1, 29-34 

Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa.


12.1.2014 - Svátek Křtu Páně

1. ČTENÍ Iz 42, 1-4. 6-7
Hle, můj Služebník, v němž jsem si zalíbil.

2. ČTENÍ Sk 10, 34-38

Bůh ho pomazal Duchem svatým

EVANGELIUM Mt 3, 13-17

Jakmile byl Ježíš pokřtěn, viděl Ducha Božího, jak na něj sestupuje. 


5.1.2014 - Slavnost Zjevení Páně

1. ČTENÍ Iz 60, 1-6

Hospodinova velebnost září nad tebou.  

2. ČTENÍ Ef 3, 2-3a. 5-6

Nyní bylo oznámeno, že také pohané mají stejná dědická práva.

EVANGELIUM Mt 2, 1-12

Přišli jsme od východu poklonit se králi.


1.1.2014 - Slavnost Matky Boží Panny Marie

1. ČTENÍ Nm 6, 22-27
Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám. 

2. ČTENÍ Gal 4, 4-7

Bůh poslal svého Syna, narozeného ze ženy.

EVANGELIUM Lk 2, 16-21

Nalezli Marii a Josefa i děťátko . . .     Když uplynulo osm dní, dali mu jméno Ježíš.


29.12.2013 - Svátek Svaté Rodiny

1. ČTENÍ Sir 3, 3-7. 14-17a ( řec. 2-6. 12-14 )
Kdo se bojí Pána, ctí rodiče.

2. ČTENÍ Kol 3, 12-21 

Rodinný život v Pánu.

EVANGELIUM Mt 2, 13-15. 19-23

Vezmi dítě i jeho matku a uteč do Egypta. 


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube