Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

16.2.2014 - 6.neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Sir 15, 16-21 (řec. 15-20)
Bůh nikomu neporučil, aby byl bezbožný.

2. ČTENÍ 1 Kor 2, 6-20 

Bůh už před věky pro nás předurčil moudrost k naší slávě.

EVANGELIUM Mt 5, 17-37
Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům; ale já vám říkám.


Bůh nedovoli nikomu hřešit - 1.čtení

„Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání - a třeba i to nejmenší - a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Slyšeli jste-ale Já vám říkám.
V poslední době jde o snahu legalizovat jednání, které podle Ježíšových slov neodpovídá Božímu řádu a je proto zcela nepřijatelné – rozvody, potraty, předmanželský sex, euthanázie, registrované partnerství, homosexuální svazky a jejich zrovnoprávnění s rodinou. Kolik těchto postojů je pro vás přijatelných a souhlasíte s nimi? Pokud, byť s jedním souhlasíte, tak je to na uváženou.

Náboženská nevědomost má za následek, že pokud je něco zákonem dovoleno, je to v pořádku a Církev by to měla nějak akceptovat. Jenomže mezi Božím královstvím a rozháranou společnosti je nebetyčný rozdíl.

Vytratilo se povědomí hříchu ve smyslu co to je a v čem spočívá jeho zlo?
Hříchu, podle katechismu vědomé a dobrovolné přestoupení Božího zákona, můžeme popsat ne, že jsem se dopustil něčeho zlého – protože to někdy za zlo nepovažuji – ale jako záměrné znehodnocení dobra. A to už zni jinak  a dává do důvod k zamyšlení. Jaké dobro jsem znehodnotil a tím se ochudil?

Bůh Stvořitel je jediné skutečné a absolutní Dobro, Pravda a Krása, a tyto vlastnosti vtiskl i svému stvoření – člověku, jako svému obrazu. Dal mu svobodnou vůli, aby tyto vlastnosti svobodně dál rozvíjel. Svobodnou vůli člověk však může také zneužít a jednat opačným způsobem. Děje se tak vždy ke škodě propůjčeného Božího obrazu.

Z tohoto zorného úhlu se podívejme na situaci, v jaké se ocitla současná společnost a církev. Člověk se tak dlouho řídil vlastní zálibou a zneužíváním, až dospěl k názoru, že tohoto svého způsobu života se už nemůže vzdát, a chtěl by dosáhnout toho, aby to Bůh respektoval, vzal na vědomí také lidskou vůli a své požadavky poopravil.

Lidský nápad a snaha nějak „ovlivnit Boží vkus“, aby nepokládal za odporné a ohavné něco, co lidé praktikují v takovém počtu, že se to stalo běžným jevem, je urážkou Boha, protože my se stavíme na jeho místo a chceme mu říci, že se mýlí. (biskup z Trevíru Ackerman: "není už dnes myslitelné nahlížet na nové manželství po rozvodu jako na trvale hříšné. Podobně není podle jeho názoru udržitelné pokládat za hřích předmanželský pohlavní styk. Církevní nauka o homosexualitě je prý rovněž překonaná. Nemůžeme tvrdit, že homosexualita je protipřirozená.“ a předseda BK ve Švýcarsku Markus Büchel: Morální teologie pokročila o kus vpřed a je ve styku s necírkevními vědami a dostala se dále než formulovaná nauka církve..“) A kde je Boží slovo! Není to právě o tom, co jsme dnes četli? ***

To, co se Bohu líbí nebo nelíbí, se nezakládá na jeho libovůli, ale na míře podobnosti nebo nepodobnosti s Boží krásou, pravdou a svatostí, mimo kterou nic dobrého, krásného a svatého neexistuje.

Náročnost dnešního křesťanství spočívá v tom, abychom objevovali krásu a dobro a pravdu v Božích přikázáních,  abychom rozlišili mínění a ducha tohoto světa, abychom nebrali jako normální věci, které jsou v rozporu s Boží představou dobra a zla. Abychom si uvědomili, že Boží přikázání vedou k tomu, abychom byli opravdu šťastní a neprožívali jen "šťastné" chvilky, po kterých jsme nešťastni.
Pavel Korinťanům: Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači a lupiči nebudou mít účast v Božím království.
Závěrem lze říci, že nejde jen o to, že se můžeme stát nejmenšími v Božím království, ale riskujeme, že se z něho sami vyloučíme.


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube