Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Má modlitba, Pane, ať je před tebou jako kadidlo.

19.1.2014 - 2. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Iz 49, 3. 5-6
Dám tě národům jako světlo, aby se spása má rozšířila až do končin země. 

2. ČTENÍ 1 Kor 1, 1-3 

Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše.

EVANGELIUM Jan 1, 29-34 

Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa.


Svatý Pavel nám připomíná, že jsme byli povoláni do stavu svatých tím, že jsme byli pokřtěni Duchem svatým, jak říká sv. Jan Křtitel, a skrze proroka Izaiáše nám Bůh připomíná – to nestačí, abys byl mým služebníkem, musíš být pro ostatní světlem a mým svědkem.
Co to je svědectví? Je to většina informací, které se k nám dostaly, skrze svědectví někoho, nějakého člověka, který osobně něco viděl či zažil nebo slyšel.
Když apoštolové začali hlásat evangelium a mluvit o Ježíšovi, tak ti, kteří je slyšeli, se jich ptali: „Dobře, a odkud to víte, co nám tu povídáte? A oni mohli říct: „Ano, my jsme ho znali, my jsme ho slyšeli a viděli."
Janovo svědectví nezní tak, že by říkal „já jsem s ním příbuzný, on se narodil v Betlémě“. Jan říká – já jsem ho neznal, i když jsme byli příbuzní, ale Bůh mi to řekl, protože jsem se mu snažil naslouchat.
O ČEM MÁME SVĚDČIT?
Jan říká jaký je jeho úkol, co je důležité pro ty ostatní lidi – je to "Beránek boží, který snímá hříchy světa". Tato věta byla pro současníky srozumitelná – pochopili, že Ježíš je obětí za jejich hříchy, že to je oběť, která jim otvírá cestu k Bohu.
I naše svědectví musí umět odpovědět na otázku dnešního člověka: „Co z toho budu mít? Jaký to má přínos a význam?“

JAK SVĚDČIT
- Na rozdíl od Jana, naše svědectví nezačíná slovy, ale činy. Ostatní nás pozorují velmi kriticky a jsou citliví na to, jestli není rozpor mezi naším chováním tady v kostele a mimo kostel, mezi tím, v co věříme a jak žijeme. Nebo ještě hůř, že nepozorují žádný rozdíl mezi námi a jimi.
- Druhá důležitá věc, co bychom o Ježíši řekli, jak ho známe, jakou s ním máme zkušenost? Ne, co jsme si přečetli. Je to právě o tom, čím pro mne Ježíš je, jaký s ním mám vztah, co pro mne znamená – protože to je to, co dnešního člověka bude zajímat.

V tomto našem poslání nás může potěšit a povzbudit jedna skutečnost. Ani Janu Křtiteli, ani apoštolům nebylo hned vše jasné. Jan říká – já jsem ho neznal a apoštolové – kolikrát jim Pán řekl: " jak jste nechápaví". Všichni se museli snažit, aby pochopili, aby pak také mohli svědčit.
Ano, Ježíš nám dal Ducha svatého právě proto, aby nás všemu naučil a vybavil nás pro svědectví. Bez snahy z naší strany je ale dar Ducha svatého ležící ladem. Bez naší snahy nebudeme ani služebníci, natož světly a svědky pro ostatní a je otázkou, zda naše povolání do stavu svatých nám vydrží až do konce.


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube