Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Hle, náš Bůh přijde s mocí.

8.6. - Slavnost Seslání Ducha svatého

Poprvé mluví o účincích Ducha Sv. andělova ústa. Oznamuje Marii, že zázračně počne syna, kterému dá jméno Ježíš.“Duch Svatý na tebe sestoupí a moc Nejvyššího tě zastíní”.
Podruhé se Duch Sv. viditelně zjevil v podobě holubice nad řekou Jordán. Bylo to tehdy, když Ježíše pokřtil Jan Křtitel.
A dnes se Duch Sv. zjevuje v podobě ohnivých jazyků a za šumu větru.
Sestupuje na apoštoly a naplňuje je nadšením pro Ježíše a jeho poselství. Od této chvíle jsou apoštolové biřmováni a vysvěceni za svědky Ježíše. Vycházejí z domu, začínají kázat, křtít a vydávat svědectví až po mučednickou smrt.

Kde je Duch svatý dnes? Zdá se, jakoby zmizel. Je to asi tím, že ho hledáme špatně a hledáme tam, kde není. My ho chceme ovládnout – a přitom On je nám dán, aby vedl nás.
Pavel Římanům: Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou.Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí.Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.
Dary nám byly dány, abychom byli užiteční. Každý je máme. Jenomže máme dary, které nepoužíváme a toužíme po darech, které pro nás nejsou. Třeba apoštolové – bylo jich dvanáct a o kolika něco víme? Petr, Tomáš, Jan, Matouš, Pavel, Jakub – a co ostatní? Přitom všichni získávali a položili své životy.

Chceme velké a viditelné projevy Ducha a přitom Duch svatý v nás působí v těch neprostších věcech, které máme na dosah – ale my je tak nevnímáme – totiž ve svátostech.
Duch Sv. chce i v našem nitru způsobit “očištění”, posilnění a darovat nadšení pro velké věci. To bychom si měli uvědomovat především ve chvílích, kdy přijímáme jednotlivé svátosti.
Když přijímá svátost křtu dítě, je úlohou rodičů, aby v jeho duši chránili chrám Ducha Svatého.
Při svátosti biřmování jsme už každý zvlášť osobně zodpovědný za to, jak budeme spolupracovat s dary Posvětitele, které jsou mnohé ale vždy proto, abychom byli užiteční – ne vyjímeční.
“Přijměte Ducha Svatého”, řekl Ježíš při ustanovení svátosti smíření. Při každé sv. zpovědi koná Duch Sv. zázrak v duši, která byla pro Boha mrtvá.
Po tomto “vzkříšení” duše přijímáme Kristovo Tělo. Je to právě to Tělo, které bylo utvořeno Duchem Svatým v lůně Panny Marie.
Právě tak ve svátosti manželství Duch Sv. spojuje dvě lidská srdce v celoživotní a věrnou oběť lásky.
Ve svátosti kněžství působí Duch svatý obzvláště ve své rozmanitosti
A ve svátosti pomazání nemocných Duch Sv. ještě jednou posilňuje utrápené duše na poslední boj.
Takto nás Duch Sv. provází od křestní svíce až po svíci smrti.


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube