Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Hle, náš Bůh přijde s mocí.

23.2.2014 - 7. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Lv 19, 1-2. 17-18
Miluj svého bližního jako sebe.

2. ČTENÍ 1 Kor 3, 16-23
Všecko je vaše, vy však patříte Kristu a Kristus Bohu.

EVANGELIUM Mt 5, 38-48
Milujte své nepřátele.


Dnes jsme slyšeli jedno z nejtěžších přikázání. Jednoduše proto, že když nám někdo ublíží jakýmkoli způsobem, zraňuje to naše nitro, které volá po spravedlnosti a odplatě.
A Ježíš říká nejen, že nemáte toužit po odplatě – což by ještě šlo – ale On chce, abychom tomu, kdo nás zranil, činili dobře a ještě se za něj modlili. Těžko se to realizuje, protože se soustředíme především na sebe a své zranění.
Zkusme se na to ale podívat s odstupem, abychom pochopili a uskutečnili to, co po nás Ježíš žádá.
Kdo stojí v pozadí? Jenom ten člověk, který mi ublížil? Ne. Je to Satan, pokušitel, který používá bližního proti mně, aby mne zranil, vnitřně rozhodil, zbavil pokoje, vzbudil ve mne nenávist a touhu po odplatě, abych byl nakonec horší než ten, kdo mi ublížil. Chce nás nakazit zlem.
Když si takto postavíme, zdá se nám pořád Ježíšova rada těžká a nesplnitelná? Nechceme přece, aby se satan radoval, že se mu zase něco podařilo! Nesmíme ani přát někomu něco zlého, protože tím začíná naše spolupráce se zlým.

Milovat druhého, který se ke mně nechová hezky, je těžké, ale možné. Nespočívá v tom, že se mu vrhnu kolem krku nebo k nohám.
- Je ale možné se za druhého člověka modlit a svolávat na něho ne Boží hněv, ale Boží požehnání, aby ho Pán zbavil od zlého a aby se obrátil.
- Je také možné snažit se znovu a znovu druhému odpouštět a zapomínat, čím mi ublížil.
Copak my o to samé neprosíme našeho Otce?

A nakonec to nejdůležitější, proč se o to snažit. Nejen proto, že to Pán přikazuje a my ho teda, sice neradi, poslechneme.

Jsme syny a dcerami nebeského Otce a on chce, abychom po něm zdědili lásku ke všem, abychom se mu podobali. Jestliže se nemodlíme za své nepřátele a nejsme ochotni odpouštět, o Božím otcovství nemluvme.
Říkáme si honosně bratři a sestry v Kristu – jestliže nejsme jako on, který se na kříži modlil za své katy, neprávem jsme se zmocnili tohoto označení.

Hlavní důvod, proč Pán Ježíš po mně chce, abych miloval své nepřátele je, aby mě uchránil před zlem. Jde mu o to, abych si ve svém srdci zachoval jeho pokoj.
Jde mu o to, abych nebyl nakažený zlem.

To je ten Boží pokoj, který svět dát nemůže a který současně převyšuje všechno naše pomyšlení. A stojí za to, abych o něj usiloval.
 


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube