Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.

24.6.2014 - Narození Jana Křtitele

Je svým způsobem skutečně výjimečným svatým, protože se mu během staletí vyhla i jakási přemrštěná zbožnost. Nebýval zobrazován se sladkým úsměvem, obložený liliemi s očima obrácenými v sloup.
Na tomto muži je všechno drsné a chlapské. Jeho řeč není nijak úžasná, ale často velmi strohá, praktická a jeho požadavky radikální. Pokud nás oslovují životy svatých, tak život Jana Křtitele, bude zřejmě patřit mezi ty nejméně vyhledávané a nejméně oblíbené, a přitom jeho život je velkým svědectvím, co znamená být svědkem a apoštolem.

Janovo narození provázely neobvyklé věci. Alžběta dlouhou dobru nemohla otěhotnět, když otěhotněla, manžel Zachariáš oněměl, protože nevěřil Hospodinovu andělu. Když se narodil, všichni čekali, že se bude syn po otci jmenovat Zachariáš, ale dostal jméno Jan, což znamená Bůh je milostivý.
Svůj život z velké části prožil na poušti, jak říká Písmo, živil se kobylkami a medem z divokých včel. Stal se duchovním vůdcem, kazatelem, ohlašoval příchod Božího království, hlásal pokání a křtil. Připravoval živnou půdu pro příchod Ježíše, když konečně přišel, ohlásil ho přede všemi, pokřtil Ho, své vlastní učedníky poslal za ním a nakonec osamocen umírá v žaláři, kde je mu setnuta hlava jen proto, že neústupně hlásal pravdu proti panovníkovi.
To není ještě vše. Sám Jan Křtitel, i přestože hlásal příchod Mesiáše a vyzýval k obrácení, prožíval vnitřní krize a nejistoty. Posílá učedníky za Kristem a ptá se: Jsi ten slíbený Mesiáš, nebo máme čekat jiného. A ani tehdy mu Ježíš nedává jasnou odpověď, ale říká: jděte k Janovi a oznamte mu, co vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni atd.

Jan nedělal zázraky, nechodil v řeholním ani kněžském rouchu, nebyl slovutným kazatelem, neměl ženu a děti, ale celý život zasvětil hlásání pokání a přípravě pro Ježíšovo působení.
Když Ježíš vystoupil na veřejnost, dokázal se stáhnout, ustoupit do pozadí a vyslovit hlubokou a nádhernou větu: On musí růst, já však se menšit – to bylo heslo jeho života a tím nám může být příkladem hodným k následování.
Jan není světec výjimečný skrze zázraky, ale je výjimečný svým způsobem života, života ryzího, opravdového a života naplněného vírou.

Čím méně člověk staví na sobě a čím více dává prostor Bohu, tak paradoxně roste, protože se na jeho životě oslaví samotný Bůh.

Po člověku, který hledá svou slávu, po smrti ani pes neštěkne. Ale toho, kdo svůj život zcela odevzdá do služeb druhých a Hospodinu, si bude pamatovat každý, jehož se dotknul.

Učme se od něj a pamatujme na něj jako na mocného přímluvce. Kéž by nám vyprosil právě onen dar obrácení a umenšování se. Sv. Jene Křtiteli - oroduj za nás. AMEN.
 


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube