Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Hle, náš Bůh přijde s mocí.

26.1.2014 - 3. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Iz 8, 23b-9, 3
V Galileji pohanů vidí lid veliké světlo. 

2. ČTENÍ 1 Kor 1, 10-13. 17 

Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky. 

EVANGELIUM Mt 4,12-23 

Usadil se v Kafarnau, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše. 


Co je podstatou obrácení? Rozšíření rozhledu. Překážkou našemu obrácení je, že si myslíme, že už známe dost a stačí mi to.
Základem je naše poznání Krista  - idylické (Vánoce)
      - historické (vědomosti)
      - osobní (niterné, srdcem)
      - mystické (vědomí jsme součástí Kristova Těla-Církve) viz dnes sv. Pavel: Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a stejně smýšlejte

Jan Křtitel i Ježíš hlásali :„Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ Jaký je v nich rozdíl?
Těm, kteří od Jana žádali vysvětlení, jak má toto obrácení vypadat a co mají dělat, Jan odpověděl: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ Celníkům řekl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ A vojáci dostali odpověď: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem“.

V Ježíšově podání mají však tatáž slova zcela nový obsah. Jeho „návod“ k obrácení totiž zní: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí.“

Rozdíl mezi Janovým a Ježíšovým hlásáním tkví někde jinde. Jan Křtitel, ačkoli velký prorok (Mt 11,11-14), byl pouze člověk. Jeho úkolem bylo vzbudit v lidech touhu po dobru a povzbudit je, aby o něj usilovali. Janova slova však neměla moc, aby tuto zásadní změnu v lidských srdcích i uskutečnila.

Ježíš je naproti tomu vtělené Slovo Boha Stvořitele a těm, kteří ho přijímají, on sám dává moc uskutečňovat to, k čemu je zve. Proto Ježíš konkretizuje svou výzvu k obrácení pozváním: „Pojďte za mnou…a já z vás udělám“ Z těch, kteří jdou za ním, on sám dělá rybáře lidí. On sám je dělá milosrdnými, tichými, šiřiteli pokoje. Jejich vlastní snažení by k tomu nikdy nestačilo.

Rybáři nejsou lidé, kteří sedí na břehu se založenýma rukama a naříkají, že ryby jsou příliš hluboko a že nemají zájem vplout do sítě. Rybářské řemeslo vyžaduje námahu, zkušenosti, odvahu, umění a především trpělivost. Přesně ty kvality, bez kterých se neobejdou rybáři lidí, kterými se ale nestaneme vlastními silami, ale pouze tak, že se obrátíme celým srdcem a životem ke Kristu a půjdeme za ním.
 


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube