Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

26.1.2014 - 3. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Iz 8, 23b-9, 3
V Galileji pohanů vidí lid veliké světlo. 

2. ČTENÍ 1 Kor 1, 10-13. 17 

Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky. 

EVANGELIUM Mt 4,12-23 

Usadil se v Kafarnau, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše. 


19.1.2014 - 2. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Iz 49, 3. 5-6
Dám tě národům jako světlo, aby se spása má rozšířila až do končin země. 

2. ČTENÍ 1 Kor 1, 1-3 

Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše.

EVANGELIUM Jan 1, 29-34 

Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa.


12.1.2014 - Svátek Křtu Páně

1. ČTENÍ Iz 42, 1-4. 6-7
Hle, můj Služebník, v němž jsem si zalíbil.

2. ČTENÍ Sk 10, 34-38

Bůh ho pomazal Duchem svatým

EVANGELIUM Mt 3, 13-17

Jakmile byl Ježíš pokřtěn, viděl Ducha Božího, jak na něj sestupuje. 


5.1.2014 - Slavnost Zjevení Páně

1. ČTENÍ Iz 60, 1-6

Hospodinova velebnost září nad tebou.  

2. ČTENÍ Ef 3, 2-3a. 5-6

Nyní bylo oznámeno, že také pohané mají stejná dědická práva.

EVANGELIUM Mt 2, 1-12

Přišli jsme od východu poklonit se králi.


1.1.2014 - Slavnost Matky Boží Panny Marie

1. ČTENÍ Nm 6, 22-27
Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám. 

2. ČTENÍ Gal 4, 4-7

Bůh poslal svého Syna, narozeného ze ženy.

EVANGELIUM Lk 2, 16-21

Nalezli Marii a Josefa i děťátko . . .     Když uplynulo osm dní, dali mu jméno Ježíš.


29.12.2013 - Svátek Svaté Rodiny

1. ČTENÍ Sir 3, 3-7. 14-17a ( řec. 2-6. 12-14 )
Kdo se bojí Pána, ctí rodiče.

2. ČTENÍ Kol 3, 12-21 

Rodinný život v Pánu.

EVANGELIUM Mt 2, 13-15. 19-23

Vezmi dítě i jeho matku a uteč do Egypta. 


26.12.2013 - sv.Štěpán

1. čtení: Sk 6, 8-10; 7, 54-60

EVANGELIUM: Mt 10, 17-22


25.12.2013 - Hod Boží vánoční

1. ČTENÍ: Iz 52, 7-10

2. ČTENÍ: Žid 1, 1-6

EVANGELIUM: Jan 1, 1-18

 


24.12.2013 - Štědrý den - vigilie

1. ČTENÍ: Iz 62, 1-5

2. ČTENÍ: Sk 13, 16-17. 22-25

EVANGELIUM: Mt 1, 1-25


Farní noviny 2013/6

Obsah:
Úvodní slovo, 
Tajemný Ježíšek,
Vánoce v klášteře na Lomečku,
Doprovázet životem,
Adoptuj si politika,
Tříkrálové koledování,
Jeden dárek navíc pro děti v Africe,
Přednášky ČKA,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce
 
Příloha:
Přečtěmě Katechismus za rok
 

 


1.12.2013 - 1. neděle adventní

1. ČTENÍ Iz 2, 1-5
Pán shromáždí všechny národy ve věčném míru Božího království.

2.ČTENÍ Řím 13, 11-14 

Naše spása je blízko.

EVANGELIUM Mt 24, 37- 44

Bděte, abyste byli připraveni.


24.11.2013 - Ježíše Krista Krále

1. ČTENÍ 2 Sam 5,1-3
Pomazali Davida za krále nad Izraelem.  

2. ČTENÍ Kol 1,12-20 

Bůh nás převedl do království svého milovaného Syna.

EVANGELIUM Lk 23,35-43 

Pane, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. 


17.11.2013 - 33.neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Mal 3,19-20a
Vzejde vám slunce spravedlnosti.

2. ČTENÍ 2 Sol 3,7-12 

Kdo nechce pracovat, ať nejí.  

EVANGELIUM Lk 21,5-19 

Vytrvalostí zachráníte svou duši.  


10.11. - 32. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ 2 Mak 7,1-2.9-14
Král všehomíra vzkřísí nás k věčnému životu. 

2. ČTENÍ 2 Sol 2,16-3,5 

Pán ať vás utvrdí v každém dobrém činu i slovu. 

EVANGELIUM Lk 20,27-38
Bůh není Bohem mrtvých, ale živých.


1.11. - Slavnost Všech svatých

1. ČTENÍ Zj 7, 2 - 4. 9 - 14
Hle - veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků.

2. ČTENÍ 1 Jan 3, 1- 3 

Budeme vidět Boha tak, jak je.

EVANGELIUM Mt 5, 1 - 12 

Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. 


27.10.2013 - 30. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Sir 35,15b-17.20-22a (řec. 12-14.16-18)
Modlitba chudého proniká oblaka. 

2. ČTENÍ 2 Tim 4,6-8.16-18 

Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti.

EVANGELIUM Lk 18,9-14 

Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus.


Farní noviny 2013/5

Obsah:
Úvodní slovo, 
Svědectví z pekla,
Svatý otec vyzývá k podpoře rodiny v zájmu obecného blaha,
Příběhy na téma "ČAS" k adventnímu kalendáři a Adventu vůbec,
Výlet s tříkrálovými koledníky,
Dětská diecézní pouť,
SV.  ALŽBĚTA UHERSKÁ,
JAN OD KŘÍŽE,
Biblický test,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce,
Lomecké poutě
 
Příloha:
Adventní kalendář
 

 


13.10. - 28. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ 2 Král 5,14-17
Náman se vrátil k Božímu muži a vyznal Pána.

2. ČTENÍ 2 Tim 2,8-13 

Když vytrváme, budeme s Kristem kralovat. 

EVANGELIUM Lk 17,11-19 

Nikdo se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec.


6.10. - 27. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Hab 1,2-3;2,2-4
Spravedlivý bude žít pro svou věrnost.

2. ČTENÍ 2 Tim 1,6-8.13-14 

Nestyd se veřejně vyznávat našeho Pána.

EVANGELIUM Lk 17,5-10 

Kdybyste měli víru.


29.9. - 26.neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Am 6,1a.4-7
Kdo si hoví a prozpěvují, půjdou nyní do zajetí.

2. ČTENÍ 1 Tim 6,11-16 

Uchovej nauku až do slavného příchodu našeho Pána.

 EVANGELIUM Lk 16,19-31 

Ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. Nyní se tu on radu je, a ty zakoušíš muka


15.9. - 24.neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Ex 32,7-11.13-14

2. ČTENÍ 1Tim 1,12-17 

EVANGELIUM Lk 15,1-32 


1.9. - 22.neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Sir 3,19-21.30-31(řec.17-18.20.28-29) 

2. ČTENÍ Žd 12,18-19.22-24a 

EVANGELIUM Lk 14,1.7-14 


Farní noviny 2013/4

Obsah:
Úvodní slovo, 
Růženec,
Panna, které rozvazuje uzly,
Svatý Jan Zlatoústý,
Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích,
Mariánská pouť ve Skočicích,
WORLD YOUTH DAYS - RIO DE JANEIRO 2013,
Letní dětský tábor Žirovnice 17. - 23. 8. 2013,
Kropenka,
Biblický test,
Murphyho zákony v církvi,
Knižní sloupek,
Liturgický kalendář,
Pořad bohoslužeb,
Akce,
Lomecké poutě
 

25. 8. - 21. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Iz 66,18-21 

2. ČTENÍ Žd 12,5-7.11-13

EVANGELIUM Lk 13,22-30 


18. 8. - 20. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Jer 38,4-6.8-10 

2. ČTENÍ Žd 12,1-4

EVANGELIUM Lk 12,49-53 


11. 8. - 19. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Mdr 18,6-9

2. ČTENÍ Žd 11,1-2.8-19 

EVANGELIUM Lk 12,32-48 

 


4. 8.- 18. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Kaz 1,2;2,21-23

2. ČTENÍ Kol 3,1-5.9-11

EVANGELIUM Lk 12,13-21 


28. 7. - 17. neděle v mezidobí

Gn 18,20-32

Kol 2,12-14

Lk 11,1-13   


21. 7. - 16. neděle v mezidobí

Gn 18,1-10a

Kol 1,24-28

Lk 10,38-42


14. 7. - 15. neděle v mezidobí

Dt 30,10-14

Kol 1, 15-20

Lk 10,25-37


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube
Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím