Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

17.8.2014 - 20. neděle v mezidobí

Na první pohled Ježíš dělá to stejné, nevěnuje pozornost této ženě, která hledá pomoc, která prosí o tu pomoc. Ale Ježíš, když něco takhle dělá, tak ví proč.

Víme, že Kananejci byli původní obyvatelé. Izraelité, když přišli do zaslíbené země, tak mnohé původní obyvatele povraždili. Těmi, co zbyli, potom pohrdali a chovali se k nim jako k pohanům. Byli vykázáni do rezervace.
Podívejme se ale na kananejskou ženu, která má velký problém a tím je její posedlá dcera. Bible říká, že jedna žena vyšla z těch končin.
Pravděpodobně vyšla z nějakého onoho vymezeného území pro Kananejce a šla naproti Ježíši. Už o něm musela něco slyšet, protože její oslovení: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův,“ je naprosto správné. Ona věděla, kdo Ježíš je! Ježíš jí ale neodpověděl ani slovo.
- Ona se modlila, ona prosila a neslyšela od Ježíše ani slovo. My také se modlíme, voláme, prosíme o pomoc, a když se nic neděje, tak ztrácíme odvahu. Pro tu ženu to musela být obrovská zkouška.
- Ona ale křičela pořád dál. Můžeme si představit křik té ženy a tento křik byl tak silný, že učedníci už to nemohli vydržet a řekli: “Pane, zbav se jí.“
Učedníci už ten křik prostě nemohli poslouchat, a tak se začali za tu ženu přimlouvat. Když to přece Pán pro ni udělá, tak už bude klid a oni nebudou muset poslouchat ten její řev. Vyslyšet ženu, znamenalo vlastně zbavit se jí. To je přesně to, na co mysleli apoštolové. Možná se vám už také někdy stalo něco podobného: někomu jste vyšli v něčem vstříc, abyste od něho měli pokoj.
- Ježíš ale řekne: „Já jsem poslán jinam.“ Opět zamítavá odpověď! Ženě neodpověděl vůbec, prosbu učedníků zamítá. To je situace, která je poměrně dramatická, a která by odradila mnohé z nás. Byl jsem odmítnut, tak toho nechám. Žena se ale nevzdávala ani po tomto dvojím odmítnutí.
- Dokážu si představit, jak to vypadalo dál. Žena doslova pronásleduje Ježíše. Neustále volá, křičí, vzývá jeho jméno, a jde za ním. Ježíš pokračuje v cestě, ona jde za ním. Co by se stalo, kdyby se žena nechala odradit a zastavila se? Ježíš by šel dál. On je stále na cestě. My tedy musíme jít neustále za ním, musíme ho následovat. Musíme k němu neustále volat, křičet o pomoc a nevzdávat se. Nestačí se jenom modlit, ale je třeba jít za Ježíšem - tedy konat jeho vůli. Modlit se a nejít za Ježíšem, tedy nekonat jeho vůli - to může být docela vážná překážka. Tato žena se ale nejenom modlí, ale zároveň jde i za Ježíšem. A v určité chvíli se tato žena rozhodne, že Pána zastaví na této cestě, že ho musí zadržet. Předstoupí před něho, poklekne a můžeme si představit, že Ježíši navíc ještě objala nohy.
Ježíš se musel zastavit, nemohl jít dál. Teď musel něco udělat. Ta žena udělala všechno, co bylo v jejích silách, aby dosáhla svého. Tak veliká byla její víra. Tato žena nám ukazuje, co máme dělat: máme k němu volat a máme jít za ním. Zároveň před ním musíme být pravdiví. Je třeba, abychom před něho předstupovali takoví, jací jsme a se slovy: „Pane, nechci toho moc. Od tebe mně stačí jenom kousek, jenom drobeček. To je všechno, co od tebe chci.“ Protože když budeme prosit o drobečky, on nám dá mnohem víc!
 


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube