Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.

24.12.2013 - Štědrý den - vigilie

1. ČTENÍ: Iz 62, 1-5

2. ČTENÍ: Sk 13, 16-17. 22-25

EVANGELIUM: Mt 1, 1-25


Připusťme si, že poslouchat dlouhý rodokmen je pro nás tak trochu nudné a zdlouhavé a pak najednou slyšíme s odlehčením zprávu – s narozením Ježíše to bylo takto. Ta nudnost nám připomíná tíživost očekávání – nevíme kdy, kde. Celých sedm set let to trvalo od Izaiášova proroctví. Je pochopitelné, že lid rezignoval.
V podobném nebezpečí jsem i my. 2000 let čekáme na Pánův příchod a ono pořád nic. Proto každoroční vánoce nám mají vlít novou radost a trpělivost v našem očekávání a povzbudit nás v připravenosti, až ten den přijde.
Dnešní večer se nazývá štědrý. Ne v tom, čím se obdarujeme my, ale v čem nás chce obdarovat Bůh sám.
- první obdarování je, že od Ježíšova narození je Bůh s námi, i když vstoupil na nebesa, je pořád s námi – hlavně v našich bolestech, v našem smutku
- Božího Syna, narozeného v Betlémě, viděli jenom lidé, kteří žili v té době. My Ježíše nevidíme. Ale On sám nám dal možnost, abychom s ním byli živě spojeni skrze naše blízké, když jim sloužíme. Neboť řekl: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“

Z toho vyplývá, že smysl Vánoc je možné vyjádřit takto: „V betlémském dítěti je Bůh s námi a my můžeme být s ním jak přímo, tak i skrze naše blízké.“

A abychom měli o této vánoční pravdě dokonalou jistotu,
- vzpomeňme na slova sv. Pavla, které hlásal v Aténách toto: „Bůh přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se a jsme.“ Čili Bůh je skutečně s námi.
- Anebo si připomeňme slova apoštola Jana, kde Bůh říká každému z nás: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou“. Tedy Bůh je nejen s námi, ale přináší radost a štěstí, pokud mu otevřeme srdce. Neboť slova povečeřet spolu znamenají radovat se spolu, být šťastný.
- Tak opravdově je s námi Bůh. No a nejdokonaleji vyjádřil Boží blízkost k nám Ježíš, když řekl: „Jako Otec miloval mne, tak i já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila.“ „…a vaši radost vám nikdo nevezme.“

Nic jiného nám trvalou radost a životní optimismus nedá.
Přijměme tedy vánoční pravdu, kterou Písmo svaté vyjadřuje v hebrejštině slovem Emanuel, to znamená Bůh s námi.

Obnovme v sobě vědomí a jistotu Boží blízkosti, Boží přítomnosti, Boží lásky, ze které pramení naše láska k bližním. Tehdy budou krásné naše Vánoce i celý náš život. To Vám se srdce přeji. Amen.


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube