Římskokatolická farnost Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy.

24.11.2013 - Ježíše Krista Krále

1. ČTENÍ 2 Sam 5,1-3
Pomazali Davida za krále nad Izraelem.  

2. ČTENÍ Kol 1,12-20 

Bůh nás převedl do království svého milovaného Syna.

EVANGELIUM Lk 23,35-43 

Pane, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. 


Drazí bratři a sestry,
dnes vrcholí Rok víry, který oznámil svým listem „Brána víry“ Benedikt XVI. 11. října 2011 a který jsme spolu s ním zahájili rok nato 11. října 2012. Tehdy jsem Vám napsal i já krátký pastýřský list, který dnes mohu znovu podepsat a doporučit.
Rok víry znamenal pro nás zároveň velké jubileum 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje.
Nečekanou událostí bylo ukončení služby papeže Benedikta XVI. a volba nového papeže Františka.
V tomto roce se zároveň uskutečňuje začátek nového uspořádání života naší české církve v současné společnosti. Máme přijmout do vlastních rukou a vlastní zodpovědnosti i naše hospodaření.
Byli jsme u voleb, které jsou velkou výzvou pro nás všechny, abychom viděli, že potřebujeme všichni jako sůl znovu a znovu žít z víry a těšit se z Božího zákona a Nové smlouvy, kterou obnovujeme při každé mši svaté s možným velkým, praktickým užitkem a průnikem i dosahem do našeho všedního života.
Chci Vám dnes, jakoby na rozloučenou s Rokem víry, i na start do další naší cesty následování Pána Ježíše, shrnout těchto pár myšlenek:
1. Hleďte si nedělní mše svaté!
2. Modlete se denně!
3. Denně zpytujte večer svědomí a zajděte pokud možno každý měsíc ke svaté zpovědi.
4. Žijte s Církví a v Církvi – spoluvytvářejte jí nejen v neděli, ale celou křesťanskou existencí a křesťanským chováním.

Buďte poctiví, pravdiví, důvěryhodní (co chcete, aby dělali jiní, dělejte předně vy sami).
Hledejte hlouběji a vroucněji, kdo je to vlastně Bůh a učte se svou víru sdílet v lásce, taktu, v pokoře, činem i slovem.
Mějte se rádi! Usilujte o to! Uchovejte si požehnané rodinné vztahy!
Milovat znamená mít rád a z toho plyne radost. Pravá radost, pravé radování. Být rád na světě.
Nic nového, viďte!?
Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i navěky. Je to vždy nové a krásné.
Pán Bůh vám žehnej.
A nyní Vás prosím o tři minuty ticha, aby to mohlo doznít v našich srdcích.

Mons. Jiří Paďour, OFMCap.,
biskup českobudějovický


Facebook
Spotify
YouTube
Facebook Spotify YouTube